Projekt2.png

Aktualności

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji o sytuacji kryzysowej na terenie gminy Zielonki, zachęcamy do zapisania się do newslettera gminy Zielonki - box subskrypcja e-mail znajduje się po prawej stronie, poniżej.

​Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy Zielonki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Zielonki

    Data publikacji strony internetowej: 2014-10-02
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-09

​Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

    część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
    materiały wideo nie posiadają transkrypcji opisowej nagranego dźwięku,
    filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i audiodeskrypcji,
    cel odnośników do plików zewnętrznych nie jest opisany zgodnie z wytycznymi standardu WCAG 2.1,
    brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

    multimedia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
    załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF,
    treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań

​Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Urzędu Gminy

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Michał Kaźmierski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 285 08 50 w. 220

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

Małgorzata Fordymacka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 285 08 50 w. 600

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

​Dostępność architektoniczna

Pochylnia przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim zlokalizowana jest od strony ulicy Krakowskie Przedmieście i pozwala na dostęp do pomieszczenia, w którym znajduje się Dziennik Podawczy i Kasa. Ze względów technicznych (brak windy) nie jest możliwy wstęp osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń urzędu. Zapewniony został dostęp alternatywny z wykorzystaniem pochylni, prowadzącej do sali konferencyjnej przygotowanej do bezpośredniej obsługi mieszkańców.

Przy wejściu do budynku umieszczony został dzwonek dla osób niepełnosprawnych pozwalający na kontakt z pracownikiem urzędu

Za budynkiem urzędu znajduje się ogólnodostępny parking samochodowy, na którym wyznaczone zostały dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niesłyszące oraz głuchonieme mają możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy Zielonki została zainstalowana pętla indukcyjna. Znajduje się w budynku nr V, wejście od ul. Krakowskie Przedmieście (pomieszczenia dawnej poczty), gdzie znajduje się dziennik podawczy oraz kasa Urzędu Gminy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zielonki WReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki uprzejmie informuje, że sieć wodociągowa wybudowana w miejscowości Zielonki, ul. Gwizdałów, ul. Babilon, ul. Rzyczyska została przekazana do eksploatacji. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32‑086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/ tel: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków wodociągu od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.

Grębynice I etap mapka na stronęReferat Inwestycji Sieciowych informuje, że w dniu 10.03.2020 r. przekazano do eksploatacji I etap sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w miejscowości Grębynice. W ramach I etapu przekazany w użytkowanie zostaje odcinek sieci wybudowany w ul. Orlich Gniazd od miejsca włączenia w miejscowości Korzkiew do skrzyżowania z ul. Orzechową, dolny odcinek w ul. Świętego Floriana oraz odcinek sieci w ul. Spokojnej (zgodnie z oznaczeniem na mapie). Wszystkich zainteresowanych podłączeniem własnej nieruchomości do istniejącej sieci prosimy o kontakt z Przedsiębiorstwem Uslug Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. z siedzibą Węgrzce ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzce (Tel.  12 285-02-61) w celu uzgodnienia projektu przyłącza tj. odcinka sieci od granicy działki do instalacji wewnętrznej w budynku. Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzkiew zrealizowane zostało w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki -  IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

zielony domekGmina Zielonki kontynuuje kontrole palenisk w domach mieszkańców, już trzeci sezon grzewczy. W styczniu 2019 r. przeprowadzono łącznie 103 kontrole, w tym 82 rutynowe i 21 interwencyjne. Dla porównania w listopadzie i grudniu przeprowadzono łącznie 52 kontrole (14 rutynowych i 38 interwencyjnych) i pobrano cztery próbki do badań. W zbadanych, których wyniki przesłano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji. W styczniu zatem liczba kontroli jeszcze wzrosła, przeprowadzane były w godzinach pracy urzędu, jak i popołudniowo-wieczornych, niektóre wraz z Policją. W 10 przypadkach pobrane zostały próbki do badania w certyfikowanym laboratorium. Jeśli kolejne badania potwierdzą podejrzenia, gmina Zielonki skieruje do policji wniosek o ukaranie. Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” – kontrole palenisk w styczniu 2019 roku

plakat PiT 2019Przypominamy, że pieniądze z podatku dochodowego trafiają w 38 proc. do budżetu gminy, w której są Państwo zameldowani lub wskażą jako miejsce zamieszkania. Jeżeli gmina Zielonki jest miejscem Państwa zamieszkania zachęcamy do wpisania tego w formularzu PIT - na co je przeznaczymy w gminie Zielonki w 2019 r. można się dowiedzieć tutaj: nacoidamojepieniadze.

Właściwym dla gminy Zielonki jest Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 2. Wypełniając zeznanie podatkowe można skorzystać z dostępnego na naszej stronie programu do rozliczenia: link. Rozliczając PIT warto też przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego działającej na terenie gminy Zielonki: link.

Inspektor Ochrony Danych Osobowy w Urzędzie Gminy Zielonki - Adam Ziemiński, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod nr tel.: 575 822 007

Urząd Gminy Zielonki zachęca wszystkich mieszkańców gminy posiadających piec węglowy nie spełniający norm ekoprojektu do składania wniosków o dofinansowanie w ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/452/2017 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mieszkańcy zobowiązani są do końca 2022 roku wymienić kotły na paliwa stałe, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych! W związku z tym gmina Zielonki zachęca wszystkich właścicieli nieruchomości do składania deklaracji w celu uzyskania dofinansowania do wymiany pieca: wzór deklaracji.

Czytaj więcej: Przypominamy o możliwości dofinansowania do wymiany pieca

Zielonki Przybysławice ul. Źródlana 29 11 2017W dniu 29.11.2017 r. pracownik urzędu Gminy w Zielonkach otrzymał zgłoszenie w sprawie bezpańskiego psa. Pies znajdował się na ul. Źródlanej w miejscowości Przybysławice, gm. Zielonki.
Pies mały, brązowy - york - mix, samiec obecnie znajduje się w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 12 285-08-50 wew. 206.

bezpieczenstwo1125 i 26 kwietnia w Zespole Szkół w Zielonkach odbył się powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Krakowie. Drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu krakowskiego musiały wykazać się wiedzą na temat ruchu drogowego, umieć udzielić pierwszej pomocy i sprawnie pokonać przeszkody na specjalnie przygotowanym placu manewrowym.

Czytaj więcej: Wiedzą jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 25. W finał włączyli się – jak co roku – mieszkańcy gminy Zielonki, w tym szczególnie prężnie dwie szkoły. W Zespole Szkół w Zielonkach odbył się pokaz talentów – sportowych, tanecznych, aktorskich, a zebrana suma – 23 470,39 zł, jest większa niż w ubiegłym roku. W Zespole Szkół w Korzkwi również ustanowiono nowy rekord. Podczas akcji w szkole i zbiórki do puszek zebrano 29725,21 zł. Wspólnie w gminie Zielonki zebrano rekordowe – 53 195, 60 zł, więcej o 12 tys. niż w zeszłym roku.

Zapraszamy do oglądnięcia filmowego podsumowania tego dnia w Zespole Szkół w Zielonkach.

logo KORONA male

 

W dniach 2-16 listopada 2016 r. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa przeprowadziło pierwszy nabór wniosków na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej. W czasie trwania naboru wpłynęło łącznie 29 wniosków, niestety budżet, którym dysponowało LGD pozwolił na skierowanie do dofinansowania tylko 5 wniosków.

Czytaj więcej: Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – założenia Lokalnej Strategii...

logo KORONA maleW związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (m.in. na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej) objętego PROW 2014-2020 poniżej przedstawiamy Państwu ogólne procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji.

Czytaj więcej: LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa - Procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria...

500 plusOd dziś, 1 kwietnia, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach przyjmowane są wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ od mieszkańców naszej gminy.  W pierwszym dniu działania programu wszystko przebiega sprawnie, wnioskodawcy obsługiwani są na bieżąco, bez kolejek. Według stanu na godzinę 16.00 pracownicy GOPS zarejestrowali 130 wniosków papierowych oraz 80 przysłanych drogą  elektroniczną.

Czytaj więcej: Dziś ruszył rządowy program 500 plus