2.png

1. Deklaracje składane elektronicznie:

- wszystkie deklaracje podatkowe można złożyć w pełni elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej eUrząd.

 

2. Deklaracje do wydrukowania, wypełnienia i złożenia do urzędu osobiście lub listownie:

 - wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wraz z załącznikami i broszurami informacyjnymi dostępne są na Portalu Podatkowym.

Dla osób fizycznych przeznaczone są formularze:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz załączniki ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3
IR-1 Informacja o gruntach oraz załączniki ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3
IL-1 Informacja o lasach oraz załączniki ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3

Jeżeli na osobie fizycznej ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości oraz jednocześnie w zakresie podatku rolnego lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, to należy wypełnić odpowiednio formularze: IN-1, IR-1, IL-1 wraz z załącznikami.

 

- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A dostępny jest na Portalu Podatkowym.