8.png

PROCEDURA I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2022 ROKU

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

 

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz wypłata zwrotu podatku akcyzowego.

W 2022 roku producenci rolni mogą składać do wójta wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

a) od 1 lutego 2022 r. do 1 marca 2022 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

b) od 2 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 1 marca;

2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 2 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

 

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2022 roku - 110 litrów.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2022 roku -1,00 zł.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2022 roku -110,00 zł

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła limit dodatkowo wynosi :

40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Hodowcy bydła będą musieli zadbać o dodatkowe formalności. We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku, natomiast do samego wniosku będą musieli załączyć dokument wystawiony przez  ARiMR potwierdzający średnią roczną liczbę bydła. 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego (pdf. 871 KB)