panorama2.png

POLITYKA JAKOŚCI Urzędu Gminy Zielonki 


ceri_highceris_high 

Polityka Jakości realizuje przyjętą przez Radę Gminy Zielonki strategię rozwoju Gminy Zielonki, której istotnymi elementami są:

 • podniesienie jakości obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędu Gminy
 • sprawne i skuteczne zarządzanie gminą przez jej władze poprzez permanentne podnoszenie jakości pracy w urzędzie.

Polityka Jakości wyznacza strategię Urzędu w dążeniu do utrzymania i podnoszenia poziomu świadczonych usług przy jednoczesnym zachowaniu funkcji publicznej Urzędu polegającej na kontrolowaniu przestrzegania prawa i wykorzystywaniu związanych z tym instrumentów oddziaływania.

Nasze główne cele jakościowe to:

 1. Wprowadzenie nowoczesnych usług i rozwiązań obsługi klienta oraz zapewnienie sprawnej i rzetelnej informacji,
 2. Utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznej wiedzy i kultury osobistej pracowników,
 3. Doskonalenie organizacji pracy w urzędzie, komunikacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
 4. Poprawa estetyki Urzędu , jego otoczenia oraz środowiska pracy poszczególnych pracowników,
 5. Stworzenie warunków do wzrostu motywacji do pracy i podnoszenia kwalifikacji w tym do samokształcenia,
 6. Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO PNEN 9001:2001.


(-) Bogusław Król
 Wójt Gminy Zielonki

Kierownictwo Urzędu, zmierzając do osiągnięcia głównych celów jakościowych będzie dążyło do:

 • Kształtowania przekonań, że za jakość obsługi odpowiedzialny jest każdy pracownik Urzędu,
 • Świadomego uzyskiwania wysokiej jakości obsługi od pierwszego kontaktu z klientem, aż do ostatecznego załatwienia sprawy,
 • Znajomości przez każdego pracownika Urzędu zasad i elementów Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z przypisanymi jemu do spełnienia zadaniami i obowiązkami,
 • Działania kierownictwa i pracowników Urzędu ukierunkowanego na zespołowe rozwiązywanie problemów i zapobieganie przyczyn powstawania nieprawidłowości,
 • Systematycznego szkolenia pracowników Urzędu w zakresie znajomości przepisów prawnych,
 • Monitorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Główne cele realizowane będą przez działania innowacyjne i restrukturyzacyjne, umożliwiające osiągnięcie optymalnego poziomu w każdej płaszczyźnie funkcjonowania Urzędu. Dążenie do osiągnięcia celów głównych jest procesem składającym się z wielu elementów - działań i procesów, które generalnie można podzielić na długo i krótkookresowe. Realizacja poszczególnych celów głównych stanowi wypadkową osiąganych celów krótko i długookresowych, które przedstawia tabela nr 1 obejmująca między innymi:

 

 Lp.                     Cele główne            Działania krótkookresowe      Działania długookresowe
 1

 Wprowadzenie nowoczesnych usług i rozwiązań obsługi

klienta oraz zapewnienie sprawnej i rzetelnej obsługi

 • wdrożenie BIP (biuletyn informacji publicznej)
 • stworzenie sprawnego systemu nadzoru nad aktualizacją informacji na stronie www i BIP oraz stałe ich doskonalenie
 • przygotowanie systematyki obsługi zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy
 • informatyzacja obsługi kasowej,
 • wdrożenie oprogramowania branżowego (USC, architektura)
 • stałe doskonalenie systemu informacji wizualnej urzędu gminy, służące ułatwieniu w poruszaniu się i załatwianiu spraw,
 • wprowadzenie aktywnych działań kontrolnych mieszkańca (podział na segmenty tematyczne i komórki organizacyjne)
 • rozszerzenie roli internetu w obsłudze klientów np. przyjmowanie pism z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
 • stworzenie systemu obsługi inwestorów
 • informatyzacja obiegu dokumentów wpływających
 • utworzenie centrum obsługi klienta
 2  Utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego wiedzy i kultury osobistej pracowników
 • uruchomienie systemu analizy informacji wpływającej poprzez stronę www (napisz do nas)
 • stała współpraca z Powiatowym Biurem Pracy w zakresie zatrudnienia stażystów i budowania zespołu
 • wprowadzenie możliwości zebrania opinii klientów (ankiety, wywiady itp.),
 •  zmiana regulaminu szkoleńˇwprowadzenie szkoleń miękkich z zakresu obsługi klienta
 • wprowadzenie wewnętrznego "kodeksu etycznego "
 • wprowadzenie systemów szkoleń, analizy wyników, systemów sprawdzających poziom wiedzy (egzaminy wewnętrzne)
 3  Doskonalenie organizacji pracy w Urzędzie, komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, zwiększenie efektywności pracownika, a tym samym całego Urzędu
 • zmiana regulaminu kontroli wewnętrznej z wprowadzeniem audytorów zewnętrznych
 •  usprawnienie procesu realizacji budżetu,
 • stworzenie kancelarii tajnej
 • modyfikacja regulaminu pracy pod kątem nowych narzędzi motywacyjnych
 • doszkalanie w obsłudze informatycznej
 • wprowadzenie systemu elektronicznych kont wydziałowych
 •  zorganizowanie elektronicznej, sieciowej informacji wewnętrznej,
 • powiązanie systemu kontroli z systemem nagród,
 • usprawnienie procesu realizacji budżetu,
 • elektroniczna rejestracja wychodzących decyzji i postanowień
 •  wdrożenie systemu kadrowego i połączenie z płacowym
 4  Poprawa estetyki Urzędu, jego otoczenia oraz środowiska pracy poszczególnych pracowników
 •  współtworzenia przez pracowników uaktywnienia w środowiska pracy
 • poprawa warunków lokalowych i miejsc pracy poszczególnych pracowników.
 • doskonalenie systemu informacji wizualnej urzędu,
 5 Stworzenie warunków do wzrostu motywacji do pracy i podnoszenia kwalifikacji, w tym samokształcenia
 • analiza wniosków pokontrolnych pod kątem konieczności podnoszenia kwalifikacji,
 • zapewnienie środków finansowych na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji
 • wprowadzenie systemu wdrożeń pomysłów poszkoleniowych
 • wprowadzenie wewnętrznego systemu promowania dobrych pomysłów,
 • wprowadzenie motywacyjnych zasad wynagradzania,
 • wprowadzenie nowych zasad awansu poziomego,
 • standaryzacja stanowisk pracy
 • wprowadzenie systemu regularnych ocen pracowniczych
 Mierniki  Okres realizacji do 1 roku  Okres realizacji do 3 lat