1.png


SPRAWY REALIZOWANE WG KOMPETENCJI REFERATÓW URZĘDU    

 

ALFABETYCZNA LISTA SPRAW: 

A

- awaria oświetlenia ulicznego - DK

B

- barszcz Sosnowskiego - GR

- bezdomne zwierzęta - GR

budowa dróg (remont istniejących) - DK

budowa odwodnień (remont istniejących) - DK

C   

D

- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć - BU

- dowody osobiste (składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, odbiór dowodu osobistgo) - RSA
-
dostęp komunikacyjny działki Inwestora do gminnej drogi - DK

E

ewidencja zabytków - BU

I

- inwestycje drogowe - DK

- inwestycje drogowe i kanalizacyjne – IS

- informacja adresowa - RSA

J

- jubileusze długoletniego pożycia małżeństwa i 100 lecia urodzin - USC

K

- kwalifikacja wojskowa - RSA

L

- lokalizacja lub przebudowa zjazdu do działki Inwestora - DK

- lokalizacja nośników reklamowych w pasie dróg gminnych - DK

- lokalizacja mediów w pasie dróg gminnych - DK

N

- nabywanie gruntów na rzecz gminy – GR

- nadanie dziecku nazwiska męża matki - USC

- nadanie numerów porządkowych dla nieruchomości - GR

- najem, dzierżawa obiektów komunalnych - GK

- nadanie numeru PESEL - RSA

O

odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego - USC

- odpisy lub sprostowania aktów własności ziemi - GR

ogrodzenie działki wzdłuż drogi gminnej - DK

- opłata adiacencka - GR

- opłata planistyczna - GR

P

- plan zagospodarowania przestrzennego (inf. nt. przebiegu planowanych dróg, terenów pod usługi, lokalizacji terenów chronionych.... ) - BU

- podatki - DB

- podziały nieruchomości - GR

- poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego - GR

- powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – USC

- projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – IS

- poświadczenie zameldowania - RSA

R

- rejestracja stanu cywilnego - USC

- rejestr wyborców - RSA

- rejestracja psów - GR

- rozłożenia na raty podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, opłata targowa) - DB

- rozgraniczenia nieruchomości - GR

S

sprzedaż gruntów gminnych - GR

- szczepienia zwierząt - GR

U

- ubytki w drodze gminnej - DK

- ulgi podatkowe i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od smrodków transportowych, opłata targowa, opłata podatkowa) - DB

- ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy - USC

- usuwanie wyrobów zawierających azbest - GK

- utrzymanie zwierząt - GR

- uznanie ojcostwa, - USC

- uznawanie wyroków rozwodowych orzeczonych w państwach należących do Unii Europejskiej i poza nią - USC

- uzupełnienia, sprostowania, ustalenia treści i odtworzenie aktów stanu cywilnego – USC

- udostępnienie danych z ewidencji ludności - RSA

- udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych – RSA

W

- wpis do CEiDG (działalność gospodarcza) – ROP

- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych – NEO

- wpis zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg - USC

- wpłaty z tytułu umów cywilnoprawnych (wpłata z tytułu umów najmu, dzierżawy i inne o podobnym charakterze) - DB

- wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, planistycznej, zajęcie pasa drogowego - DB

- wycinka drzewa z pasa drogi gminnej - DK

- wypalanie traw - GR

- zaświadczenia do ślubu konkordatowego, oraz ślubów zawieranych za granicą - USC

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego - BU

- wykaszanie gruntów - GR

- wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego - RSA

- wywóz odpadów komunalnych - NEO

Z

- zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (czasowe) – DK

- zakup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do Inwestorów prywatnych - IS

- zameldowanie na pobyt stały i czasowy - RSA

- zaświadczenia do ślubu konkordatowego oraz ślubów zawieranych zagranica - USC

- zaświadczenie o stanie majątkowym podatników i o niezaleganiu i zaległościach podatkowych - DB

- zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego - DB

- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu (działki w planie zagospodarowania przestrzennego) - BU

- zaświadczenie o zameldowaniu - RSA

- zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania z planem zagospodarowana przestrzennego - BU

- zbiórki publiczne - ROP

- zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - NEO

- zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - ROP

- zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną - GR

- zgoda na wycinkę drzew lub krzewów - GK

- zgromadzenia publiczne - RSA

- zimowe utrzymanie dróg - DK

- zmiana imienia i nazwiska - USC

- zmiana organizacji ruchu drogowego dróg gminnych - DK

- zwrot podatku akcyzowego - DB