7.png

Informujemy, że w dniu 9 marca 2022 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Koalicja dla Gminy Zielonki” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Dzień Eko Mieszkańca – III edycja”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu integrację i aktywizację mieszkańców gminy poprzez promowanie działań w zakresie ekologii
Termin realizacji zadania publicznego: 15.03.2022-30.05.2022
Wnioskowana kwota dotacji: 5 000 zł
Proponowana kwota dotacji:  5 000 zł

Oferta Stowarzyszenia „Koalicja dla Gminy Zielonki” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Dzień Eko Mieszkańca – III edycja” dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki (BIP).

Informujemy, że w dniu 9 grudnia 2021 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji Pro Musica Nova wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2022”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Rodzaj zadania publicznego: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Termin realizacji zadania publicznego: 03.01.2022-31.01.2022

Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł
Proponowana kwota dotacji: 6 000 zł

Oferta Fundacji Pro Musica Nova wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2022” (odwzorowanie cyfrowe)

 

Informujemy, że w dniu 28 października 2021 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Klubu Sportowego DANCE ZONE wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Wizerunek młodzieży motywacją do działania”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży
Termin realizacji zadania publicznego: 15.11.2021-15.12.2021
Wnioskowana kwota dotacji: 4 500 zł
Proponowana kwota dotacji:  4 500 zł

Oferta realizacji zadania publicznego Klubu Sportowego DANCE ZONE na zadanie pn. „Wizerunek młodzieży motywacją do działania” (pdf. 590 KB)

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2021 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Podkrakowski wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „VII Obóz i Kolonia Zuchowa  Szczepu Zielonego”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Termin realizacji zadania publicznego: 15.07.2021-10.10.2021
Wnioskowana kwota dotacji: 5 000 zł
Proponowana kwota dotacji:  5 000 zł

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Tryb pozakonkursowy tzw. „małe granty”

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn zm.) w art. 19a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych w trybie uproszczonym tzw. „małych grantów”. Tryb małych grantów, w przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy – tj. tzw. „organizacji kościelnych”, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych oraz spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych działających na podstawie właściwej ustawy o sporcie.

Uprawniony podmiot składa wniosek stanowiący ofertę, zgodny ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

Oferta musi spełniać następujące warunki:

- musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

- wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 000 zł,

- zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni,

Do zadań zlecanych w trybie „małych grantów” ustawodawca wprowadził dwa dodatkowe ograniczenia:
- łączna kwota środków przekazywanych jednemu podmiotowi nie może w danym roku kalendarzowym przekroczyć kwoty 20 tys. zł,

- łączna wysokość środków przyznanych w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta uprawnionego podmiotu jest zamieszczana na 7 dni roboczych w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na stronie internetowej Gminy Zielonki,

- w siedzibie Urzędu Gminy Zielonki na tablicach ogłoszeń.

Każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty w ciągu 7 dni roboczych od jej zamieszczenia. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania, Wójt Gminy Zielonki podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację. Do umów zawieranych w ramach trybu „małych grantów” stosuje się te same regulacje, co do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji. Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

Wzór oferty - pobierz plik (*.doc)

Wzór sprawozdania - pobierz plik (*.doc)  

Opis merytoryczny dokumentu księgowego - pobierz plik (*.doc)