3.png

 STOWARZYSZENIA POZARZĄDOWE

 

Lp. Nazwa organizacji  Adres             KRS e-mail, telefon               Profil działalności
 1. Stowarzyszenie
Ars Ypsilon
ul. Saneczkowa 3, 32-087 Trojanowice KRS 0000524885
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
533 955 593
 - popularyzowanie muzyki oraz upowszechnianie i wzbogacanie wiedzy o muzyce oraz działalność w zakresie kultury, oświaty i ochrony środowiska, a także inne działania ze sfery zadań publicznych.
- podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych,naukowych, ekologicznych i innych służących rozwojowi województwa małopolskiego,szczególnie poprzez turystykę
 2. Stowarzyszenie „Białe Orły Bosutów” ul. Leśna 26,
32-086 Bosutów
KRS 0000318035
509 913 254
- prowadzenie zajęć oraz zawodów sportowych i rekreacyjnych, popieranie, rozwijanie i propagowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności sportowej, udział w rozgrywkach i zawodach sportowych na szczeblu: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
- podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty kulturalnej, promocja i organizacja wolontariatu,
- podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych i społecznych, międzynarodowa współpraca sportowa, rekreacyjna, kulturalna i intelektualna.
 3. Stowarzyszenie „Kulturalni” ul. Wiarusa 40/9
32-087 Zielonki
 KRS 0000570635
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- prowadzenie  działalności edukacyjnej, sportowej, krajoznawczej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania, pomocy w przedsięwzięciach oraz ich realizacji, w szczególności na rzecz dzieci,młodzieży i osób starszych,
- działania i realizacja w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego,edukacji, oświaty i wychowania,
- tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),
- działalność związana z rozwojem świadomości społecznej,przeciwdziałaniem patologiom społecznym, uzależnieniom,
 4. Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza ul. Kościuszki 75,
32-087 Bibice
 KRS 0000310642
www.karlowicz.eu
- poznawanie i upowszechnianie dziedzictwa kultury polskiej wspieranie i animacja aktywnej działalności artystycznej i uczestnictwa w kulturze popularyzowanie muzyki i osoby m. karłowicza kultywowanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wykorzystanie nowych mediów do prezentacji i promocji wiedzy i kultury organizowanie przedsięwzięć kulturalnych: koncertów, konkursów,nagrań, wystaw (także poza granicami kraju)współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania współdziałanie ze strukturami państwa, samorządami lokalnymi w realizacji zadań także poprzez tworzenie bazy materialnej i finansowej(upowszechnianie informacji, promocje, nagrody, granty, tłumaczenia)koncerty, audycje w domach kultury, szkołach, domach opieki społecznej, hospicjach itp.
5. Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic ul. Rynek 2,
32-087 Bibice
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
791 919 108
www.ashka.eu/3
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bibice, integracja mieszkańców wsi, przeciw, prowadzenie działań edukacyjnych, w tym e-learningu, edukacji pozaformalnej i nieformalnej; przyczynianie się do integracji międzypokoleniowej.
 6. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa Biuro Lokalnej Grupy Działania:
ul. Włodzimierza Szomańskiego 1 (Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)
32-091 Zagórzyce Dworskie
 KRS 0000256931
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.koronakrakowa.pl
12 346 43 12
fax.12 346 42 84
kom. 664 067 821
Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a zwłaszcza regionu 7 gmin: Liszki, Zabierzów, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce.
 7. Stowarzyszenie Korzkiew ul. Jana Chrzciciela 11
32-088 Korzkiew
 KRS 0000349262
www.stowarzyszeniekorzkiew.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, opiekuńczej i wychowawczej wraz z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, podejmowanie lokalnych działań, środków w zakresie propagowania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji z uwzględnieniem rewaloryzacji lokalnych zabytków, podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację mieszkańców.
8. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Parkowego ul. Kanadyjska 52E
32-087 Zielonki
KRS 0000349438
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wspieranie mieszkańców osiedla parkowego w zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi ich współwłasność.2. podnoszenie jakości funkcji mieszkalnej osiedla parkowego.3. prezentowanie organom władzy publicznej postulatów i propozycji mieszkańców osiedla parkowego związanych z funkcjonowaniem osiedla parkowego i jego otoczenia.4. utrzymywanie estetyki osiedla parkowego i ładu na jego terenie.5. ochrona środowiska naturalnego na terenie osiedla parkowego i w jego otoczeniu.6. propagowanie dobrosąsiedzkich norm współżycia społecznego.7. integracja mieszkańców osiedla parkowego.8. propagowanie idei ochrony środowiska na terenie oraz w otoczeniu osiedla parkowego.
9. Stowarzyszenie Moje Zielonki ul. Zielone Jary 42
32-087 Zielonki
KRS 0000360780 Integrowanie lokalnej społeczności, rozbudzanie patriotyzmu lokalnego.2. działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy zielonki.3. realizowanie idei "małej ojczyzny" i "społeczeństwa obywatelskiego".4. działalność opiniodawcza i opiniotwórcza w zakresie spraw dotyczących gminy zielonki oraz gmin sąsiadujących i miasta Krakowa, a w szczególności spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym,rozwojem systemu komunikacji drogowej, w tym budową północnej obwodnicy Krakowa, a także ochroną środowiska.
10. Stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew ul. Biała Góra 34
32-088 Januszowice
KRS 0000469309
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://muzycznakorzkiew.pl
Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze artystycznym i oświatowym znoszenie barier w dostępie do dóbr kultury w szczególności w środowiskach wiejskich i mających ograniczony dostęp do tych zasobów.
11. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lokalnego ul. Św. Floriana 1
32-087 Wola Zachariaszowska
 KRS 0000004534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 419 41 04
Działanie na rzecz rozwoju edukacji służących miejscowej społeczności, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi: Wola Zachariaszowska, Górna Wieś, Garliczka, Garlica Duchowna, Michałowice.
12. Stowarzyszenie Perła Pękowic ul. Ojcowska 13
32-087 Pękowice
 KRS 0000401086
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
608 657 531
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez m.in. zarządzanie terenami i obiektami sportu i rekreacji, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działania o charakterze edukacyjnym dla dzieci i dorosłych, działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.
13.  Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Owczarach ul. Kasztanowa 20
32-088 Owczary
 KRS 0000141517
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 419 40 86
Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za granicą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.
Podejmowanie działań w kierunku pełnej integracji mieszkańców Domu ze środowiskiem lokalnym.
Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
Współpraca, wymiana kontaktów i doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki
 KRS 0000048345
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://srgz.zielonki.pl
12 285 08 50 wew. 205
Dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczno – gospodarczego i kulturalnego gminy Zielonki poprzez inicjowanie, rozwijanie, realizowanie, propagowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną, w tym działań organów samorządu, umacnianie samorządności lokalnej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, edukacja dzieci i dorosłych, upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii i działalności samorządowej, działalność charytatywna, udzielanie pomocy  w szczególności osobom niepełnosprawnym i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, promocja i organizacja wolontariatu.
15.  Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej „Zachariasz” ul. ks. Jana Michalika 2a,
32-087 Zielonki
 KRS 0000037645 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 665 10 47
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie przemian w świadomości społecznej oraz budowanie społeczeństwa otwartego na integrację i samopomoc. Naszą misją jest promocja relacji ludzi zdrowych z osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi patologiami społecznymi. Pragniemy budować partnerskie związki pomiędzy różnymi uczestnikami wspólnego życia. Zmianę w postawach społeczeństwa wobec niepełnej sprawności, fizycznej lub umysłowej, jak i tej uwarunkowanej tzw. "niezaradnością życiową", uważamy za zasadniczy warunek powodzenia dziejących się na naszych oczach przemian. Dążymy do zagwarantowania osobom i ich rodzinom profesjonalnej pomocy z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji, która wykorzystując wszystkie szanse rozwojowe osoby potrzebującej, zwiększy możliwość jej niezależnego i samodzielnego życia. Wypełnione luki pomiędzy możliwościami jednostek a wymaganiami życia społecznego jest zależne w znacznym stopniu od działań samych zainteresowanych oraz ich rodzin oraz przyjaciół.
 16. Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Szerokie Horyzonty ul. C12 nr 11
32-086 Węgrzce
 KRS 0000581522
http://szerokiehoryzonty.org.pl/
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Propagowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych
17. Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Batowicach ul. Matejki 24
Batowice 1
32-086 Batowice
KRS 0000093543
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 285 70 71
Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, niesienie pomocy osobom potrzebującym,
pozyskiwanie środków na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, rozwijanie i propagowanie przez Towarzystwo inicjatyw, postaw i działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
18. Krakowski Klub Agility „KRAK AGILITY TEAM” ul. B4, nr 67
32-086 Węgrzce
KRS 0000664561 Propagowanie idei sportów kynologicznych oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności poprzez organizację szkoleń, warsztatów, różnego typu form aktywnego wypoczynku. Propagowanie jeździectwa, rozwijanie wiedzy i umiejętności poprzez organizację szkoleń, warsztatów, różnego typu form aktywnego wypoczynku (np. skoki, ujeżdżanie, jeździectwo naturalne, rajdy). Aktywizacja osób zamieszkujących tereny wiejskie, pogłębiająca wiedzę i umiejętności z zakresu szkolenia, opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania przemocy wobec nich. Kształtowanie i propagowanie właściwego i humanitarnego stosunku do zwierząt. Edukacja z zakresu wiedzy na temat właściwej opieki, pierwszej pomocy, pielęgnacji, żywienia, rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej zwierząt oraz weterynarii.
19. Koci Patrol ul. A9 13
32-086 Węgrzce
794 533 194 - ochrona zwierząt
- edukacja ekologiczna
20. Koalicja dla Gminy Zielonki ul. Na Ogrody 31
32-087 Zielonki
KRS 0000761243 1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy zielonki.
2) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności.
3) budowanie koalicji na rzecz szeroko rozumianego rozwoju gminy zielonki.
4) aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
5) podejmowanie działań mających na celu integracje i aktywizacje mieszkańców.
6) animowania działań wspólnot lokalnych.
7) stworzenia płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych i samorządowych.
8) prowadzenie działań związanych z ochrona promocja zdrowia.
9) inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej opiekuńczej i wychowawczej wraz z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.
10) rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży.
11) wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury ekologicznej oraz ochrona dziedzictwa przyrody.
12) podejmowanie działań w zakresie inicjowania, opiniowania, planowania i realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
13)prowadzenie samodzielnie lub wspólnie z samorządem oraz innymi podmiotami gospodarczymi działań mających zapewnić porządek i bezpieczeństwo lokalnej społeczności.
14)podejmowanie lokalnych działań, środków w zakresie propagowania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji z uwzględnieniem rewaloryzacji lokalnych zabytków.
15) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin.
16) działalności charytatywna poprzez niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym posiadającym upośledzenia umysłowe jak i fizyczne, wrodzone i nabyte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACJE POZARZĄDOWE

 

Europejsko-Azjatycka Fundacja Edukacji Biznesowej

ul. Orlich Gniazd 63
32-088 Grębynice

KRS 0000201917
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 430 55 07
www.eafbe.org

Promocja historii, kultury i sztuki chińskiej w Polsce promowanie i popularyzowanie języka chińskiego w Polsce, informowanie na terytorium Polski o gospodarce Chin i warunkach inwestowania w Chinach,promocja historii, kultury i sztuki polskiej w Chinach, informowanie na terytorium Chin o gospodarce Polski i warunkach inwestowania w Polsce,   wspieranie działań o charakterze integracyjnym pomiędzy europejskimi i azjatyckimi organizacjami lub instytucjami rządowymi i pozarządowymi, promowanie badan naukowych, działania w zakresie promocji bezpieczeństwa ludzi i firm w Europie i Azji.
Fundacja Biosfera

ul. Wiarusa 42/28
32-087 Zielonki

KRS 0000183066
tel. 12 267 29 67
Prowadzenie działań na rzecz ochrony biosfery przed wpływem niekorzystnych czynników związanych z postępem cywilizacyjnym oraz eliminacji skutków tych oddziaływań.
Fundacja im. Marszałka Marka Nawary

ul. Matejki 20
32-086 Batowice

KRS 0000465854
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Celem Fundacji jest upamiętnianie, propagowanie i kontynuowanie idei podjętych przez Marszałka Marka Nawarę, związanych z rozwojem samorządności, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, a przez to pielęgnowanie pamięci o Pierwszym Marszałku Małopolski.
Fundacja Ponad Granicami ul. C3 / 16a
32-086 Węgrzce
KRS 0000446443
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
609 055 338
 Pomoc dzieciom, młodzieży i osobom starszym.
Fundacja Sendzimira ul. Wiarusa 11/3
32-087 Zielonki
KRS 0000316743
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji.
Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych ul. Ojcowska 15/1
32-087 Pękowice
KRS 0000175792
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
609 521 485,
512 251 570,
793 447 67
www.socjometr.pl
Tworzenie sieć współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz sektorem prywatnym.
Fundacja Żyrafa, Życie, Radość, Fantazja ul. Spacerowa 3032-088 Januszowice KRS 0000643797
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
600 087 999
Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę społecznego funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych, inspirowanie i wspieranie osób poszukujących własnego rozwoju, podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja społeczna i zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, pomoc społeczna, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji pozaszkolnej, podejmowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dorosłych, w tym promowanie idei kształcenia (uczenia się) przez całe życie. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, wyrównywanie szans osób i grup dyskryminowanych, ochrona i promocja zdrowia, budowanie świadomości społecznej i kształtowanie postaw rozwojowych dzieci i młodzieży, promowanie postawy nastawionej na korzystanie z dóbr kultury i Dziedzictwa Narodowego, promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i społecznych inicjatyw lokalnych.
Fundacja Ogony ul. Krakowskie Przedmieście 45A/1
32-087 Zielonki
KRS 0000416436
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.fundacjaogony.net

Organizacja pro zwierzęca, stworzona w celu ratowania i adopcji małych zwierząt domowych takich jak: chomiki, myszy, koszatniczki, szczury, fretki, króliki, świnki morskie itp.
Fundacja Smogowe.Info ul. Na Czekaj 8G/2,
32-087 Bibic

KRS 0000692047
www.smogowe.info

Informowanie o zanieczyszczeniach powietrza i środowiska naturalnego, informowanie o kampaniach i wszelkich przedsięwzięciach dot. ochrony powietrza, promowanie oraz edukacja z zakresu rozwiązań, urządzeń i technologii oczyszczających powietrze, ochrona i promocja zdrowia, popularyzowanie postaw proekologicznych, rozpowszechnianie materiałów poświęconych ekologii, ochronie powietrza i środowiska naturalnego.
Fundacja Polradiologia ul. Bzowa 31
32-087 Zielonki
KRS 0000627330
www.inforadiologia.pl
Aktywna ochrona dziedzictwa radiologii polskiej w szczególności utworzenie i finansowanie muzeum radiologii polskiej, rozwijanie świadomości walorów diagnostyki obrazowej i jej promocja, tworzenie warunków dla rozwijania szkoleń w zakresie diagnostyki obrazowej, sponsorowanie programów naukowo – badawczych, wydawnictw, konferencji, sympozjów, konkursów z dziedziny diagnostyki obrazowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

 

Organizacja Adres e-mail, telefon Profil działalności
Andegaweński Poczet Najemny

ul. A2 / 4
32-086 Węgrzce

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
530 919 844

zgłębianie kunsztu rycerskiego, jak i kultury dworskiej  epoki panowania Królowej Jadwigi
Koło Przyjaciół Brzozówki ul. Modrzewiowa 3 32 – 088 Brzozówka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 419 49 79

promocja walorów turystycznych i krajobrazowych swojej miejscowości poprzez organizowanie ciekawych wydarzeń kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych  brak danych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
534 187 205
www.malopolskieprzysmaki.pl

 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Ars Ypsilon

ul. Saneczkowa 3
32-087 Trojanowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
533 955 593
www.arsypsilon.com

Celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie muzyki oraz upowszechnianie i wzbogacanie wiedzy o muzyce
Stowarzyszenie „Białe Orły Bosutów”

ul. Leśna 26,
32-086 Bosutów

509 913 254

prowadzenie zajęć oraz zawodów sportowych i rekreacyjnych, popieranie, rozwijanie i propagowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności sportowej, udział w rozgrywkach i zawodach sportowych na szczeblu: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty kulturalnej, promocja i organizacja wolontariatu,
podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych i społecznych,
międzynarodowa współpraca sportowa, rekreacyjna, kulturalna i intelektualna.

Stowarzyszenie „Kulturalni”

ul. Wiarusa 40/9
32-087 Zielonki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Prowadzenie działalności edukacyjnej, sportowej, krajoznawczej i kulturalnej,   zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania, pomocy w przedsięwzięciach oraz ich realizacji, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych.
Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza

ul. Kościuszki 75,
32-087 Bibice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 285 92 53

poznawanie i upowszechnianie dziedzictwa kultury polskiej, wspieranie i animacja aktywnej działalności artystycznej i uczestnictwa w kulturze, popularyzowanie muzyki i osoby Mieczysława Karłowicza, kultywowa

Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic

ul. Rynek 5,
32-087 Bibice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
791 919 108
www.ashka.eu/3

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bibice, integracja mieszkańców wsi, przeciw, prowadzenie działań edukacyjnych, w tym e-learningu, edukacji pozaformalnej i nieformalnej; przyczynianie się do integracji międzypokoleniowej
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Raciborowice 126
32-091 Michałowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.koronakrakowa.pl
12 346 43 12
fax.12 346 42 84
kom. 664 067 821

działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a zwłaszcza regionu 7 gmin: Liszki, Zabierzów, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce
Stowarzyszenie Korzkiew

Korzkiew 3
32-088 Korzkiew

www.stowarzyszeniekorzkiew.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, opiekuńczej i wychowawczej wraz z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, podejmowanie lokalnych działań, środków w zakresie propagowania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji z uwzględnieniem rewaloryzacji lokalnych zabytków, podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację mieszkańców.

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Parkowego

ul. Kanadyjska 23c
32-087 Zielonki

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
608 434 911

Wspieranie mieszkańców Osiedla Parkowego w zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi ich współwłasność.

Podnoszenie jakości funkcji mieszkalnej Osiedla Parkowego.
Prezentowanie organom władzy publicznej postulatów i propozycji mieszkańców Osiedla Parkowego związanych z funkcjonowaniem Osiedla Parkowego i jego otoczenia. Utrzymywanie estetyki Osiedla Parkowego i ładu na jego terenie.

Stowarzyszenie Moje Zielonki

ul. Zielone Jary 42
32-087 Zielonki

  Działalność opiniodawcza i opiniotwórcza w zakresie spraw dotyczących gminy Zielonki oraz gmin sąsiadujących i miasta Krakowa, a w szczególności spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, rozwojem systemu komunikacji drogowej, w tym budową północnej obwodnicy Krakowa, a także ochroną środowiska.
Stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew

ul. Biała Góra 34
32-088 Januszowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://muzycznakorzkiew.pl

Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze artystycznym i oświatowym
znoszenie barier w dostępie do dóbr kultury w szczególności w środowiskach wiejskich i mających ograniczony dostęp do tych zasobów

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lokalnego

ul. Św. Floriana 1
32-087 Wola Zachariaszowska

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 419 41 04

Działanie na rzecz rozwoju edukacji służących miejscowej społeczności,
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi: Wola Zachariaszowska, Górna Wieś, Garliczka, Garlica Duchowna, Michałowice

 Stowarzyszenie Perła Pękowic ul. Ojcowska 13

32-087 Pękowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
501 750 046

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez m.in. zarządzanie terenami i obiektami sportu i rekreacji, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działania o charakterze edukacyjnym dla dzieci i dorosłych, działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów  

ul. Fiołkowa 19
32-087 Zielonki

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 635 13 23

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Owczarach  

ul. Kasztanowa 20
32-088 Owczary

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 419 40 86

 

ozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za granicą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych S
Podejmowanie działań w kierunku pełnej integracji mieszkańców Domu ze środowiskiem lokalnym.
Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
Współpraca, wymiana kontaktów i doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://srgz.zielonki.pl
12 285 08 50 wew. 205

dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczno – gospodarczego i kulturalnego gminy Zielonki poprzez inicjowanie, rozwijanie, realizowanie, propagowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną, w tym działań organów samorządu, umacnianie samorządności lokalnej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, edukacja dzieci i dorosłych, upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii i działalności samorządowej, działalność charytatywna, udzielanie pomocy  w szczególności osobom niepełnosprawnym i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, promocja i organizacja wolontariatu,
Stowarzyszenie Trenerów i Coachów brak danzch

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.horyzontalni.pl

Stowarzyszenie integrujące trenerów, konsultantów, coachów. Propagowanie szkoleniowo rozwoju biznesu i osobistego
Stowarzyszenie Prasy Samorządowej w Zielonkach Kraków, ul. Kotlarska 10    
Stowarzyszenie: Związek Strzelectwa Dynamicznego

Zielonki, ul. Do Fortu 8
32 - 087 Zielonki

   
Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej „Zachariasz”

ul. ks. Jana Michalika 2a,
32-087 Zielonki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 665 10 47

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie przemian w świadomości społecznej oraz budowanie społeczeństwa otwartego na integrację i samopomoc. Naszą misją jest promocja relacji ludzi zdrowych z osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi patologiami społecznymi. Pragniemy budować partnerskie związki pomiędzy różnymi uczestnikami wspólnego życia. Zmianę w postawach społeczeństwa wobec niepełnej sprawności, fizycznej lub umysłowej, jak i tej uwarunkowanej tzw. "niezaradnością życiową", uważamy za zasadniczy warunek powodzenia dziejących się na naszych oczach przemian. Dążymy do zagwarantowania osobom i ich rodzinom profesjonalnej pomocy z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji, która wykorzystując wszystkie szanse rozwojowe osoby potrzebującej, zwiększy możliwość jej niezależnego i samodzielnego życia. Wypełnione luki pomiędzy możliwościami jednostek a wymaganiami życia społecznego jest zależne w znacznym stopniu od działań samych zainteresowanych oraz ich rodzin oraz przyjaciół.
Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Szerokie Horyzonty

ul. C12 11
32-086 Węgrzce

  Propagowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych
Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Batowicach

Batowice 1
32-086 Batowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 285 70 71

wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, niesienie pomocy osobom potrzebującym,
pozyskiwanie środków na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, rozwijanie i propagowanie przez Towarzystwo inicjatyw, postaw i działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Fundacja Ogony ul. Krakowskie Przedmieście 45A/1 32-087 Zielonki www.fundacjaogony.net     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. organizacja pro zwierzęca, stworzoną w celu ratowania i adopcji małych zwierząt domowych takich jak: chomiki, myszy, koszatniczki, szczur, fretki, króliki, świnki morskie itp.
       
       
       
       

 

FUNDACJE

 

Europejsko-Azjatycka Fundacja Edukacji Biznesowej

ul. Orlich Gniazd 63
32-088 Grębynice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12) 430 55 07
www.eafbe.org

Promocja historii, kultury i sztuki chińskiej w Polsce promowanie i popularyzowanie języka chińskiego w Polsce, informowanie na terytorium Polski o gospodarce Chin i warunkach inwestowania w Chinach,promocja historii, kultury i sztuki polskiej w Chinach, informowanie na terytorium Chin o gospodarce Polski i warunkach inwestowania w Polsce,    wspieranie działań o charakterze integracyjnym pomiędzy europejskimi i azjatyckimi organizacjami lub instytucjami rządowymi i pozarządowymi, promowanie badan naukowych, działania w zakresie promocji bezpieczeństwa ludzi i firm w Europie i Azji.
Fundacja Biosfera

ul. Wiarusa 42/28
32-087 Zielonki

 12 267 29 67 Prowadzenie działań na rzecz ochrony biosfery przed wpływem niekorzystnych czynników związanych z postępem cywilizacyjnym oraz eliminacji skutków tych oddziaływań.
Fundacja im. Marszałka Marka Nawary

Batowice 98
32-086 Batowice

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem Fundacji jest upamiętnianie, propagowanie i kontynuowanie idei podjętych przez Marszałka Marka Nawarę, związanych z rozwojem samorządności, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, a przez to pielęgnowanie pamięci o Pierwszym Marszałku Małopolski.
 Fundacja Ponad Granicami  

ul. C3 / 16a
32-086 Węgrzce

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
609 055 338

 


Pomoc dzieciom, młodzieży i osobom starszym

Fundacja Sendzimira

ul. Wiarusa 11 / 3
32-087 Zielonki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji
 Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych  

ul. Ojcowska 15 / 1
32-087 Pękowice

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
609 521 485,
512 251 570,
793 447 67
www.socjometr.pl

 Tworzenie sieć współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz sektorem prywatnym
 Małopolska Fundacja Mieszkaniowa  

ul. Forteczna 6
32-086 Węgrzce

 12 266 58 22  
       
       

 

 KLUBY SPORTOWE

 

Uczniowski Klub Sportowy :KORZKIEW

Korzkiew 18,
32-088 Przybysławice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(12) 419-41-09,
fax (012) 419-45-11

Uczniowski Klub Sportowy ,,KORZENIOWSKI”

Prezes
p. Marek Płachta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 606 686 323
Tel 665 10 47

 Uczniowski Klub Sportowy ,,ZACHARIASZEK”  ul. Św. Floriana 1 32-087 Wola Zachariaszowska  

tel: 12 419-41-04
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 12 419-41-04

 Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy Zielonki  

p. Władysław Kućmierczyk
ul. Galicyjska 15
32-087 Zielonki

 

12 285 02 47
12 285 01 51

Towarzystwo Sportowe Węgrzce

p. Jacek Obtułowicz
Węgrzce B5/1,
32-086 Węgrzce

608 050 965
Klub Sportowy Bibiczanka

p. Marcin Krawczyk
ul. Lipowa 28,
32-087 Zielonki

12 285 91 57
Ludowy Klub Sportowy Zieleńczanka

p. Tomasz Dudek
ul. Do Cegielni
32-087 Zielonki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
609 252 863

OSP Bosutów

ul. Leśna 19

32-086 Bosutów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12  283-94-22

OSP Bibice

ul. Dworska 3

32-087 Bibice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12 285-94-42

OSP Garlica Murowana

Garlica Murowana 46

32-087 Garlica Murowana

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12  285-09-80

OSP Grębynice

ul. Orlich Gniazd 24

32-088 Grębynice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12  419-45-03

OSP Owczary ul. Topolowa 61

32-088 Owczary

 12 419 49 09
OSP Trojanowice   12 285 00 35
OSP Węgrzce

ul. A10 nr 18
32 - 086 Węgrzce

12 285 83 80
OSP Wola Zachariaszowska

ul. Św. Floriana 19
32-087 Wola Zachariaszowska

12 419 47 77

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OSP Zielonki

ul. Na Piaski 7
32-087 Zielonki
p. Jan Palimąka
tel. 606 997 334

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12 285 09 76

 

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Batowicach Adres: Batowice 46
32 - 086 Węgrzce

Przewodnicząca: Zofia Raźna

012 285 93 8

Koło Gospodyń Wiejskich w Bibicach Adres: Bibice, ul. Rynek 2
32 - 087 Zielonki

Przewodnicząca: Anna Zabiegaj

12 285 84 87

Koło Gospodyń Wiejskich w Dziekanowicach Adres: Dziekanowice 91
32 - 086 Węgrzce

Przewodnicząca: Helena Ptak

12 285 89 33

Koło Gospodyń Wiejskich Korzkiew

Korzkiew 66

32-088 Przybysławice

Przewodnicząca : Urszula Ciszkiewicz – Zeman

602 262 702

Koło Gospodyń Wiejskich w Owczarach Adres: Owczary ul. Długa 27
32 - 088 Przybysławice

Przewodnicząca: Emilia Krzywda

12 419 47 11

Koło Gospodyń Wiejskich w Przybysławicach Adres: Przybysławice, ul. Krakowska 49
32 - 088
Przewodnicząca: Helena Wiśniewska
Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrzcach Adres: Węgrzce ul. A 1 nr 23
32 - 086 Węgrzce

Przewodnicząca: Maria Masłowska

12 285 88 46

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zachariaszowskiej Adres: Wola Zachariaszowska, ul. Akacjowa 2
32 - 087 Zielonki

Przewodnicząca: Agata Maj

12 419 49 53