Projekt2.png

​Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy Zielonki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Zielonki

    Data publikacji strony internetowej: 2014-10-02
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-09

​Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

    część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
    materiały wideo nie posiadają transkrypcji opisowej nagranego dźwięku,
    filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i audiodeskrypcji,
    cel odnośników do plików zewnętrznych nie jest opisany zgodnie z wytycznymi standardu WCAG 2.1,
    brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

    multimedia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
    załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF,
    treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań

​Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Urzędu Gminy

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Michał Kaźmierski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 285 08 50 w. 220

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

Małgorzata Fordymacka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 285 08 50 w. 600

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

​Dostępność architektoniczna

Pochylnia przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim zlokalizowana jest od strony ulicy Krakowskie Przedmieście i pozwala na dostęp do pomieszczenia, w którym znajduje się Dziennik Podawczy i Kasa. Ze względów technicznych (brak windy) nie jest możliwy wstęp osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń urzędu. Zapewniony został dostęp alternatywny z wykorzystaniem pochylni, prowadzącej do sali konferencyjnej przygotowanej do bezpośredniej obsługi mieszkańców.

Przy wejściu do budynku umieszczony został dzwonek dla osób niepełnosprawnych pozwalający na kontakt z pracownikiem urzędu

Za budynkiem urzędu znajduje się ogólnodostępny parking samochodowy, na którym wyznaczone zostały dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niesłyszące oraz głuchonieme mają możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy Zielonki została zainstalowana pętla indukcyjna. Znajduje się w budynku nr V, wejście od ul. Krakowskie Przedmieście (pomieszczenia dawnej poczty), gdzie znajduje się dziennik podawczy oraz kasa Urzędu Gminy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.