Projekt1.png

Zachodnia Obwodnica Zielonek

Wojewoda Małopolski zawiadamia o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie informuje o wydaniu decyzji z dnia 08.12.2021 r., znak: KR.ZUZ.2.4210.675.2021.JS, udzielającej Zarządowi Województwa Małopolskiego, z siedzibą ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, pozwoleń wodnoprawnych na rozbiórkę odcinka rowu melioracyjnego wraz z przepustami oraz na budowę odcinka rowu melioracyjnego wraz z przepustami i odcinkowym umocnieniem, a także w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, w związku z budową zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu DW 794 – etap II od węzła z Północną Obwodnicą Zielonek do skrzyżowania 
z ul. Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn "Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - odcinek klasy G od ul. Pachońskiego w Krakowie do granicy Miasta Krakowawraz z budową drogi gminnej klasy Z do ul. Glogera i rozbudową ul. Glogera, Zadanie nr 2 - odcinek klasy G od granic Miasta Krakowa do węzła z Północną Obwodnicą Krakowa w gminie Zielonki wraz z budową obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych, zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych, jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury technicznej i oniektów kolidujących z planowaną inwestycją".

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 15.03.2021 r., znak: KR.ZUZ.2.4210.891.2020.PS, udzielającej Gminie Miejskiej Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów drogowych oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, projektowanym wylotem W1 z przykanalika wraz z umocnieniem skarp i dna rowu w obrębie projektowanego wylotu płytami betonowymi ażurowymi i korytkiem muldowym do rowu przydrożnego w miejscowościach Zielonki i Kraków.
Obwieszczenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miejskiej Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów drogowych oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, projektowanym wylotem W1 z przykanalika wraz z umocnieniem skarp i dna rowu w obrębie projektowanego wylotu płytami betonowymi ażurowymi i korytkiem muldowym do rowu drogowego w miejscowościach Zielonki i Kraków.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki